ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 780-2531 : วุ้น

TIS 780-2531 : Agar

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะชี้บ่ง
การดูดซึมน้ำ
ความชื้น
สารที่ไม่ละลายในน้ำร้อน
เถ้าทั้งหมด
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
เจลาติน
แป้ง
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมบอเรต (บอแรกซ์)
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 5
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025