ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 743-2530 : น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค

TIS 743-2530 : Edible ground nut oils

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ดัชนีหักเห
200 2
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ค่าสะพอนิฟิเคชัน
400 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ค่าไอโอดีน แบบวิจส์
400 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : สารที่สะพอนิฟายไม่ได้
600 5
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : กรดอะราคิดิกและกรดไขมันอื่นๆที่มีจำนวนคาร์บอนสูงกว่า
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ค่าของกรด
200 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : น้ำและสารที่ระเหยได้
300 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : สารที่ไม่ละลาย
400 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และทางเคมี : สบู่
100 3
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน
4,000 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025