ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 3-2526 : น้ำปลาพื้นเมือง

TIS 3-2526 : Local fish sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความใส สี กลิ่น และรส
200 1
ภาชนะบรรจุและปริมาตรสุทธิ
200 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
300 2
โซเดียมคลอไรด์
300 1
ไนโตรเจนทั้งหมด
500 2
600 7
อัตราส่วนของกรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด
1,500 3
ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : ฟอร์มาลดีไฮด์ไนโตรเจน
1,000 3
600 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 4
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวาน
2,000 4
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารแต่งสี
1,000 4
1,500 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : ฟอร์มาลดีไฮด์ไนโตรเจน
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : แอมโมเนียคัลไนโตรเจน
500 3
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซาลิซิลิก
500 4
แซ็กคาริน
1,000 4
ซัยคลาเมต
1,000 4
สารแต่งสี
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025