ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Acceleromter

- : Acceleromter

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Accelerometer by Laser Interferometry (charge sensitivity)
มว. 10 m/s2 to 200 m/s2 / 50 Hz to 5 kHz 0.5 %
13,750 0
มว. 10 m/s2 to 370 m/s2 / > 800 Hz to 5 kHz 0.8 %
13,750 0
Accelerometer by comparison to reference transducer (charge sensitivity)
มว. 10 m/s2 to 200 m/s2 / 50 Hz to 5 kHz 1.0%
8,750 0
Shock Transducer by comparison to reference transducer (shock sensitivity)
มว. 20 g to 10,000 g / 0.1 ms - 3 ms 4.5 %
8,750 0
Accelerometer by Laser Interferometry (voltage sensitivity)
มว. 10 m/s2 to 200 m/s2 / 50 Hz to 800 Hz 0.5 %
8,750 0
มว. 10 m/s2 to 370 m/s2 /> 800 Hz to 5 kHz 0.8 %
8,750 0
Accelerometer by Laser Interferometry (Voltage sensitivity in modulus)
มว. 0.3 m/s2 to 10 m/s2 0.4 Hz to 160 Hz 0.01
13,000 0
Accelerometer by Laser Interferometry (Phase shift of Voltage transducer type)
มว. 0.3 m/s2 to 10 m/s2 0.4 Hz to 160 Hz 1.0 degree
13,000 0
Accelerometer by Laser Interferometry (Voltage sensitivity in modulus with Phase shift)
มว. 0.3 m/s2 to 10 m/s2 0.4 Hz to 160 Hz 1.0% and 1.0 degree
15,000 0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025