ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Vibration Meter

- : Vibration Meter

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Acceleration
วศ.
1,000 3
มว. 10 m/s2 to 100 m/s2 / 50 Hz to 5 kHz 1.0 %
10,000
Vibration Meter; Parameter: Velocity
วศ.
1,000 3
Displacement
วศ.
1,000 3
Accelerometer, Parameter: Sensitivity
วศ.
1,500 3
Vibration Meter; Parameter: Acceleration
วศ.
1,000 3
Vibration Meter; Parameter: Displacement
วศ.
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025