ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : sound level meter

- : sound level meter

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Sound Level Meter
วว. IEC 61672-3 0.1 dB, 0.2 dB ,0.3 dB, 0.4 dB
4,000 4
มว. Based on IEC 61672 Part 3 Class 1, 2
10,880
Sound Level Meter (Free-field sound pressure response level and absolute sensitivity)
วว. IEC 61672-3 cluase 11 Acoustic signal test of A,C frequency weighting 0.24dB
1,500 2
มว. 31.5 Hz to 16 kHz / 84 dB 0.3 dB to 0.4 dB
7,880
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025