ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : microphone

- : microphone

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Measurement Microphone by the insert voltage technique (pressure sensitivity level)
มว. 250 Hz and 1 kHz 0.08 dB
5,130
Measurement Microphone by the comparison method (free-field sensitivity level)
มว. 31.5 Hz to 16 kHz / 84 dB 0.3 dB to 0.4 dB
7,880
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025