ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : material/product

- : material/product

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assigning values for malachite green in seafood by ID-LC-MS/MS
มว. 0.5 - 20 mg/kg 9.0 - 9.5 % relative
46,250
Assigning values for leuco-malachite green in seafood by ID-LC-MS/MS
มว. 0.5 - 20 mg/kg 8.0 - 8.5 % relative
46,250
Assigning value for total malachite green in seafood by ID-LC-MS/MS
มว. 1.0 - 40 mg/kg 6.2 - 7.0 % relative
4,625
Assigning values for Melamine in milk powder and dairy products by ID-LC-MS/MS
มว. 0.1 - 5.0 mg/kg 5.5 - 6.5 % relative
45,000
Assigning values for Chloramphenicol in food by ID-LC-MS/MS
มว. 0.1 - 10.0 mg/kg 7.0 - 8.0 % relative
40,000
Assigning values for Endosulfan (II) in fruits and vegetables by ID-GC/MS
มว. 100 - 1000 µg/kg 4.5 - 5.5 % relative
26,880
Assigning values for Endosulfan sulfate in fruits and vegetables by ID-GC/MS
มว. 100 - 1000 µg/kg 4.5 - 5.5 % relative
27,500
Assigning values for b-agonists in meat by ID-LC-MS/MS
มว. 1 - 50 µg/kg 5.0 - 6.0 % relative
45,400
Purity assessment of aldrin
มว. GC, purity>95% TGA inorganic residue as specification KFT, water as specification GC-HS, organic solvent as specification As specification
4,825
Purity assessment of L-valine
มว. HPLC, purity>95% TGA inorganic residue as specification KFT, water as specification GC-HS, organic solvent as specification As specification
58,130
Purity assessment of Avermectin
มว. HPLC, purity>92% TGA inorganic residue as specification KFT, water as specification GC-HS, organic solvent as specification As specification
58,300
Inorganic residue determination by TGA
มว. As specification As specification
15,750
Water determination by KF
มว. As specification As specification
1,440
Assigned Brix and Refractive Index value for sample
มว. 5.00 - 60.00 % Brix, 0.04 % Brix, 0.00008 nD
3,880
มว. 1.34026 - 1.44193 nD 0.04 % Brix, 0.00008 nD
3,880
Mass fraction of Arsenic (total) in herbal materials by standard addition
มว. As(total): 0.5 - 5.0 mg/kg 7.0 - 7.5 % relative
30,250
Mass fraction of Arsenic (total) in dried fruit by standard addition
มว. As(total): 0.5 - 5.0 mg/kg 7.0 - 7.5 % relative
30,250
Mass fraction of Arsenic (total) in vegetable by standard addition
มว. As(total): 0.5 - 5.0 mg/kg 7.0 - 7.5 % relative
30,250
Mass fraction of Arsenic (total) in seafood by standard addition
มว. As(total): 10 - 100 mg/kg 4.5 - 5.5 % relative
30,250
Mass fraction of Cadmium in herbal materials by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in dried fruit by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in vegetable by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in cereal and cereal products by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1-1.0 mg/kg 3.5 - 4.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in rice and rice flour by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1-1.0 mg/kg 3.5 - 4.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in soybean and soybean powder by ICP-IDMS
มว. Cd: 0.1-1.0 mg/kg 3.5 - 4.0 % relative
34,130
Mass fraction of Cadmium in drinking water by ICP-IDMS
มว. Cd: 1-5 ug/kg 4.5 - 5.0 % relative
31,380
Mass fraction of Cadmium in mineral water by ICP-IDMS
มว. Cd: 1-5 ug/kg 4.5 - 5.0 % relative
31,380
Mass fraction of Cadmium in tap water by ICP-IDMS
มว. Cd: 1-5 ug/kg 4.5 - 5.0 % relative
31,380
Mass fraction of Cadmium in plastic by ICP-IDMS
มว. Cd: 20-80 mg/kg 1.5 - 2.0 % relative
33,750
Mass fraction of Calcium in herbal materials by ICP-IDMS
มว. Ca: 5 - 50 mg/g 4.0 - 4.5 % relative
34,130
Mass fraction of Calcium in dried fruit by ICP-IDMS
มว. Ca: 5 - 50 mg/g 4.0 - 4.5 % relative
34,130
Mass fraction of Calcium in vegetable by ICP-IDMS
มว. Ca: 5 - 50 mg/g 4.0 - 4.5 % relative
34,130
Mass fraction of Calcium in cereal and cereal products by ICP-IDMS
มว. Ca: 1000-2000 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
3,400
Mass fraction of Calcium in rice and rice flour by ICP-IDMS
มว. Ca: 1000-2000 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
34,000
Mass fraction of Calcium in rice and rice flour by ICP-IDMS
มว. Ca: 1000-2000 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
34,000
Mass fraction of Calcium in drinking water by ICP-IDMS
มว. Ca: 2 - 25 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,380
Mass fraction of Calcium in mineral water by ICP-IDMS
มว. Ca: 2 - 25 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,380
Mass fraction of Calcium in tap water by ICP-IDMS
มว. Ca: 2 - 25 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,380
Mass fraction of Chromium in plastic by ICP-IDMS
มว. Cr: 100-400 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,000
Mass fraction of Copper in cereal and cereal products by ICP-IDMS
มว. Cu: 5-20 mg/kg 2.0 - 2.5 % relative
34,380
Mass fraction of Copper in rice and rice flour by ICP-IDMS
มว. Cu: 5-20 mg/kg 2.0 - 2.5 % relative
34,380
Mass fraction of Copper in soybean and soybean powder by ICP-IDMS
มว. Cu: 5-20 mg/kg 2.0 - 2.5 % relative
34,380
Mass fraction of Copper in Bio Fuel by ICP-IDMS
มว. Cu : 0.05 - 1.00 mg/kg 3.0- 4.0 % relative
26,000
Mass fraction of Iron in seafood by ICP-IDMS
มว. Fe: 50 - 500 mg/kg 3.5 - 4.5 % relative
34,130
Mass fraction of Lead in herbal materials by ICP-IDMS
มว. Pb: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,000
Mass fraction of Lead in dried fruit by ICP-IDMS
มว. Pb: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,000
Mass fraction of Lead in vegetable by ICP-IDMS
มว. Pb: 0.1 - 10.0 mg/kg 2.5 - 3.0 % relative
34,000
Mass fraction of Lead in plastic by ICP-IDMS
มว. Pb: 50-600 mg/kg 1.5 - 2.0 % relative
34,000
Mass fraction of Lead in drinking water by ICP-IDMS
มว. Pb: 5-30 ug/kg 2.5 - 3.0 % relative
31,380
Mass fraction of Lead in mineral water by ICP-IDMS
มว. Pb: 5-30 ug/kg 2.5 - 3.0 % relative
31,380
Mass fraction of Lead in tap water by ICP-IDMS
มว. Pb: 5-30 ug/kg 2.5 - 3.0 % relative
31,380
Mass fraction of Nickel in drinking water by ICP-IDMS
มว. Ni: 50-80 ug/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,250
Mass fraction of Nickel in mineral water by ICP-IDMS
มว. Ni: 50-80 ug/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,250
Mass fraction of Nickel in tap water by ICP-IDMS
มว. Ni: 50-80 ug/kg 3.0 - 3.5 % relative
31,250
Mass fraction of Zinc in herbal materials by ICP-IDMS
มว. Zn: 10 - 100 mg/kg 1.0 - 1.5 % relative
34,880
Mass fraction of Zinc in dried fruit by ICP-IDMS
มว. Zn: 10 - 100 mg/kg 1.0 - 1.5 % relative
34,880
Mass fraction of Zinc in vegetable by ICP-IDMS
มว. Zn: 10 - 100 mg/kg 1.0 - 1.5 % relative
34,880
Mass fraction of Zinc in cereal and cereal products by ICP-IDMS
มว. Zn: 10-80 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
34,880
Mass fraction of Zinc in rice and rice flour by ICP-IDMS
มว. Zn: 10-80 mg/kg 3.0 - 3.5 % relative
34,880
Mass fraction of Zinc in biological sample by ICP-IDMS
มว. Zn: 70-300 mg/kg 4.5 - 5.0 % relative
34,130
Mass fraction of Zinc in biological sample by ICP-IDMS
มว. Zn: 70-300 mg/kg 4.5 - 5.0 % relative
34,130
Mass fraction of Zinc in seafood by ICP-IDMS
มว. Zn: 10 - 100 mg/kg 4.5 - 5.5 % relative
35,000
Total protien analysis
มว. >10 mg/g As specification
2,500
Quantification of genomic DNA fragment extracted from maize powder
มว. As specification As specification
Quantification of multiple RNA transcripts
มว. As specification As specification
Oxygen in Nitrogen
มว. 1-30 cmol/mol 0.25-0.45% relative
11,500
Carbon Monoxide in Nitrogen
มว. 5-100 mmol/mol 0.50-0.84% relative
11,500
Carbon Dioxide in Nitrogen
มว. 1-15 cmol/mol 1.0% relative
11,500
Methane in Nitrogen
มว. 1-15 cmol/mol 0.35% relative
11,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025