ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Oxygen in Nitrogen

- : Oxygen in Nitrogen

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Mass fraction of Oxygen in Nitrogen
มว. 1-30 cmol/mol 0.25-0.45% relative
29,000
มว. 1-30 cmol/mol 0.25-0.45% relative
49,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
18,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
25,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
30,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
44,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
36,000
มว. 2-30 cmol/mol 0.50% relative
57,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025