ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Secondary pH standards

- : Secondary pH standards

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
pH
มว. 1.08 - 1.12 pH 0.02 pH
1,850
มว. 1.66 - 1.70 pH 0.02 pH
1,850
มว. 3.99 - 4.02 pH 0.01 pH
1,850
มว. 6.85 - 6.88 pH 0.01 pH
1,850
มว. 6.99 - 7.03 pH 0.01 pH
1,850
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025