ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Certified reference material for determination of elements in rice powder

- : Certified reference material for determination of elements in rice powder

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Mass fraction of elements in rice powder
มว. Cd 0.69 mg/kg 0.06 mg/kg
4,000
มว. Cu 1.5 mg/kg 0.1 mg/kg
4,000
มว. Mn 7.8 mg/kg 1.0 mg/kg
4,000
มว. Zn 21.2 mg/kg 1.0 mg/kg
4,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025