ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Sucrose standard solution

- : Sucrose standard solution

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
% Brix
มว. 5.00 %Brix, 1.34026 nD 0.04 %Brix, 0.00007 nD
3,600
Refractive index
มว. 10.00 %Brix, 1.34782 nD 0.04 %Brix, 0.00008 nD
3,600
มว. 20.00%Brix, 1.36384 nD 0.04 %Brix, 0.00008 nD
3,600
มว. 30.00 %Brix, 1.38115 nD 0.04 %Brix, 0.00008 nD
3,600
มว. 50.00%Brix, 1.42009 nD 0.04 %Brix, 0.00008 nD
3,600
มว. 60.00 %Brix, 1.44193 nD 0.04 %Brix, 0.00009 nD
3,600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025